تصویری از فرد با اختلال بینایی به همراه سگش در شهر

اختلال بینایی | دیدگاه جامعه

اختلال بینایی و دیدگاه جامعه

نابينايان و كم بينايان | اختلال بینایی

اختلال یک یا چند عضو حسی یا وجود نقص، اختلال حسی  خوانده می شود . این افراد دچار اختلال بینایی بدون کمک های پزشکی، اجتماعی، تربیتی و آموزشی مخصوص، قادر به سازگاری مطلوب اجتماعی نیستند.

شبکه بینایی

اختلال بینایی یک واژه ی  کلی و نشانگر یک ناتوانی در دیدن است و می تواند از نظر پزشکی خفیف و قابل اصلاح باشد . مانند نزدیک بینی، دوربینی و یا شدید و غیر قابل اصلاح مانند کوری یا اختلال شدید بینایی باشد.

(بیشتر…)