شناخت نابینایان

رفتار صحیح با افراد نابینا

نحوه رفتار صحیح با افراد نابینا نابینایی یکی از معلولیت هایی است که در هرسنی ممکن است برای افراد اتفاق بیفتد . اما در بیشتر مواقع نابینایی از دوره کودکی در فرد به…
رفتار صحیح با نابینا