بهنام دلیر
مدیر داخلی انجمن نابینایان تجلی

بهنام دلیر

معصومه علی محمدی
کارمند واحد حسابداری انجمن نابینایان تجلی

معصومه علی محمدی

شما می توانید در خصوص مسائل حسابداری در ساعات اداری انجمن با ایشان تماس بگیرید.

021-55651065