علیرضا سلامی

تصویری از علیرضا سلامی مدیر عامل انجمن نابینایان تجلی
علیرضا سلامی

مدیر عامل انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری

کارشناس حقوق.
کارشناس سازمان بهزیستی شهرری

شماره تماس :55651065 021

شماره همراه : 09017100515

پست الکترونیک :Alirezasalami400@gmail.com