دکتر زهره شوری جزه ئی

شماره تماس : 53134

شماره همراه : *******0912

ایمیل : shoori.zohreh@gmail.com

محقق و پژوهشگر اجتماعی.

عضو کارگروه مرکزی کارآفرینی ، تعاون و اقتصاد شهری ستاد توان افزایی و حمایت از سمت های شورای شهر تهران.

دبیر کارگروه معلولین منطقه ۱۶ ستاد توان افزایی و حمایت از سمن های شورای شهر تهران.

كارشناس ارشد فرهنگي هنري سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهر تهران.

ریس هیئت مدیره انجمن حمایت و هدایت نابینایان و کم بینایان استان تهران.

مدیر عامل انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری.

تقدیرنامه ها