ما متعهد به کار هستیم

لوگو
مدیر IT
iconman
عضو هیئت مدیره

حسین عسکری چاروچی

محقق و جامعه شناس

علیرضا-سلامی
رئیس هیأت مدیره

علیرضا سلامی

کارشناس حقوق

1
موسس و مدیرعامل

دکتر زهره شوری جزه ئی

محقق و پژوهشگر اجتماعی